WELKOM WELKOM
Welkom op de website van Hervormde Gemeente De Purmer, ook wel bekend onder de naam ‘Purmerkerk’, Westerweg 50 in Purmerend. We behoren tot de Protestantse Kerk Nederland.

Sinds 1 januari 2024 is Christiaan Ravensbergen onze nieuwe predikant. Onder het kopje 'voorganger' kunt u meer over hem lezen. Zijn emailadres is: predikant@purmerkerk.nl. Zijn telefoonnummer is: 06-38545779.

Mocht u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet ontvangen maar wel graag willen ontvangen dan kunt u daarover mailen naar purmerkerk@hotmail.com met in het onderwerp: aanmelden nieuwsbrief.
Als u geen emailadres heeft of computer kunt u per post het bulletin ontvangen. een 2 maandelijkse uitgebreide nieuwsbrief. 


Introductie Purmerkerk
Introductie op onze gemeente
Van oudsher zijn wij een agrarisch georiënteerde gemeenschap.
Sinds de bestemming van Purmerend als forenzenstad is de samenstelling van de bevolking en dus ook de gemeente aanzienlijk gewijzigd. Een rijke verscheidenheid aan mensen vormt nu het hart van onze kerk. De Purmerkerk is al decennia lang een hartelijke en warme gemeenschap, bestaande uit mensen die met hun verschillende geloofs-overtuigingen zich graag openstellen voor de bijbelse verhalen, andere bronnen van geloof en idealisme en elkaar. 
Wie dan toch een etiket op ons wil plakken: ja, we zijn vrijzinnig en al jaren samen op weg met hervormden, gereformeerden, katholieken, , humanisten, doopsgezinden, remonstranten, etc. in onze gemeenschap. In die grote grote verscheidenheid van denken en geloven ervaren we kracht. 
In die traditie gaan we uit van de volgende elementen (ons aangereikt via de V.V.P. (Vereniging Vrijzinnig Protestanten): een vrije, kritische, door actualiteit geïnspireerde omgang met de bijbel; inzet tot voortdurende vernieuwing van geloofstaal; voorkeur voor een persoonlijke geloofsovertuiging boven het klakkeloos aanvaarden van een klassieke geloofsbelijdenis; zorg om de menselijkheid in de cultuur en de maatschappij. In de Purmerkerk pretenderen we dus niet de 'waarheid' in pacht te hebben, maar zoeken we samen naar wat waardevol is of kan zijn in ons leven. In de diensten, voorgegaan door de vaste voorganger en door gastsprekers komen steeds weer andere geluiden aan de orde. In de verschillende kringen (van jong tot oud) praten we met elkaar over wat in de wereld speelt en wat ons beweegt. Wat de onderlinge contacten betreft: we worden - naar eigen inzicht, zorg en/of vriendschap - betrokken bij elkaar. Dankzij de koffie of thee na de dienst is er volop ruimte voor ontmoeting en verdieping, zo men dat wil.

Het motto van onze kerk is:
“Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid” (2 Korinte 3: 17)

Kerkbestuur van de Purmerkerk
Het bestuur van de Purmerkerk bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter van de kerkenraad: vacant
Predikant, Christiaan Ravensbergen
Jan de Heer, kerkrentmeester
Carla van Es, diaken
Wout van de Spek, diaken
Henk Prinsze, administrerend kerkrentmeester
Milou van Putten, ouderling
Gerrie Zijp, kerkrentmeester
Chris Démoed, scriba

De kerkeraad wordt bijgestaan door Dik Rinkel o.a. als notulist en Adri van Moorsel o.a. als penningmeester.

Voor contactinformatie klik hier

De Hervormde Gemeente ’De Purmer’ geeft wekelijks een nieuwsbrief uit die u digitaal kunt ontvangenn. Hierin staan de actule gegevens voor de komende week, een overzicht van diensten en activitieten die komen, en soms verslagen of foto's van activiteiten. Ook het regionale nieuws komt aan bod, en nu en dan een gedicht of verhaal. De nieuwsbrieven staan onder de kop  nieuwsbrieven op de website.

Email: purmerkerk@hotmail.com