Beleidsplan Beleidsplan

Beleidsplan 2017 - 2021                                HERVORMDE GEMEENTE ´DE PURMER´- PURMERKERK

 
Website: www.purmerkerk.nl
Westerweg 50, 1445 AD, Purmerend
  
Visie op de Purmerkerk
  
Wat willen we zijn en waar staan we voor?
 
De Hervormde gemeente ‘de Purmer’ - Purmerkerk is een zelfstandige kerkelijke gemeente en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het is een kleine, actieve gemeente met een vrijzinnige geloofsopvatting. Dat houdt in dat wij vanuit de christelijke traditie op onze eigen manier onderdak willen geven aan grote vragen van het leven. Wij staan voor een vrij en ondogmatisch geloof. Wij houden er niet van dat het geloof wordt opgelegd omdat het geloof daar ook te persoonlijk voor is. Wij laten ons inspireren door geloofsverhalen, uit de Bijbel. Maar geloofsverhalen zijn geen beschrijvingen van historische gebeurtenissen en er zitten werelden van interpretaties tussen toen en nu. Wat overeind blijft staan is de kern van het geheel: dat geloven te maken heeft met de praktijk. Liefde als leidraad. Dat de Bijbel en geloofsverhalen ons handvaten bieden om op een goede manier samen te leven met anderen. Dat we in het geloof inspiratie vinden om de wereld tegemoet te treden, ieder op zijn of haar eigen manier.
 
De Purmerkerk wil een ontmoetingsplek zijn waar iedereen welkom is ongeacht afkomst of geloof. Een plek waar we omzien naar elkaar en met elkaar in gesprek kunnen komen over wat ons beweegt.
In onze kerk proberen we om te gaan met wat er in ons dagelijks leven gebeurt aan goede en slechte of verdrietige gebeurtenissen. We geloven dat oude Bijbelverhalen daarbij ook nu nog van betekenis kunnen zijn. In die verhalen is veel wijsheid te vinden. Zo hopen we op het spoor te komen van wat echt van waarde is in het leven en daarvoor willen we ons inzetten als gemeente.
 
We willen onze stem ook laten horen in de publieke ruimte en ons niet schamen voor de waarden waar wij voor staan. De verhalen uit de Bijbel leren ons, ons te richten op gerechtigheid, liefde, omzien naar elkaar en de ander. Want die ander is zoals wij zelf zijn. De verhalen en rituelen in de kerk bieden ons een perspectief op een wereld waarin plek is voor iedereen ongeacht, afkomst, huidskleur, godsdienst of wat voor verschillende kenmerken we ook maar kunnen bedenken. Een wereld waarin we in vrede met elkaar willen samenleven.
 
Het lijkt een onmogelijk en ver ideaalbeeld, maar uit de Bijbelse woorden mogen we ook troost putten als we lezen dat het niet allemaal van onszelf afhangt. Wij zijn een schakel in een groter geheel en een doorgaande lijn van mensen die zich inzetten voor die Bijbelse idealen van geloof, hoop en liefde. Dat gaat met vallen en opstaan, daarin worden fouten gemaakt en gaat van alles mis, maar toch blijven we ons daarvoor inspannen!
 
 
Hoe geven we dat vorm:
 
 
Kerkeraad
 
De voornaamste taak van de kerkeraad is het leiding geven aan de gemeente, zoals omschreven in de Kerkorde.
De kerkeraad is samengesteld uit predikant en ambtsdragers. Zij hebben ieder hun eigen taak, maar bovenal is elk lid kerkeraadslid.
   
Taken en verantwoordelijkheden Kerkeraad
 
Onderstaand treft u de hoofdpunten van het beleid, onderverdeeld naar de volgende beleidsterreinen:

1.   Kerkdiensten
2.   Speciale diensten
3.   Muziek
4.   Verdieping en ontmoeting
5.   Jeugd en jong volwassenen
6.   Pastoraat en ouderen
7.   Diaconaat
8.   Communicatie en Publiciteit
9.   Kerkgebouw
10. Organisatie en bestuur

Kerkdiensten  
Zondag’s om 10.00 uur in de Purmerkerk. Eens per maand is er geen dienst. De diensten staan vermeld op het publicatiebord aan de buitenzijde van de kerk, op de website en in het tweemaandelijks verschijnend Purmerkerkblad. Daarnaast wordt er elke week een email verzonden met informatie over de komende dienst.
 
De liturgie is eenvoudig en laagdrempelig. In de dienst is ruimte voor het vertrouwde, maar ook voor vernieuwing. In de eredienst wordt meestal gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling en het Nieuwe Liedboek, ook voor andere vertalingen en liederen wordt voldoende ruimte geboden. Bij de voorbereiding van een dienst, maar ook in de dienst, kunnen gemeenteleden worden ingeschakeld.
Kinderen zijn altijd welkom in de dienst. Er is een kindernevendienst volgens een rooster. De leiding van de kindernevendienst overlegt met de predikant over het thema. Naast de eigen predikant wordt gestreefd naar grote verscheidenheid in gastvoorgangers om de door de gemeenteleden gewenste afwisseling te bereiken.
 
Na elke kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.
 
Naast de gewone zijn er ook een aantal diensten met een speciaal karakter:
 
Kerstavond: Op kerstavond vindt het familiekerstfeest plaats. Georganiseerd door de leiding van de kindernevendienst in samenwerking met de predikant.
 
Kerstochtend: Op kerstochtend vindt om 10.00 uur een feestelijke kerstdienst plaats.
 
Goede Vrijdag: Om 19.00 uur vindt een korte dienst plaats waarin het Avondmaal wordt gevierd.
 
Pasen: Op paasochtend vindt om 10.00 uur een feestelijke dienst plaats. Voor de kinderen organiseert de leiding van de kindernevendienst een eieren zoeken festijn.
 
Pinksteren: Pinksterviering en afscheid van de kinderen van de kindernevendienst.
 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar: Tijdens deze dienst worden de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht.
 
Oudejaarsavond: Om 19.00 uur vindt een korte dienst plaats.
 
Avondmaal: Twee maal per jaar wordt het ´open´ Avondmaal gevierd. Dit is voor iedereen  (groot en klein) toegankelijk.
 
Doop: De doop kan worden bediend als daarom gevraagd wordt aan kinderen maar ook aan volwassenen die dan gelijktijdig belijdenis doen. De predikant voert een gesprek met de ouders of betrokkene samen met een ambtsdrager. De gemeente wordt gevraagd bij het dopen van kinderen om de ouders actief te steunen in het gestalte geven van hun doopgelofte.
 
Bevestiging lidmaten: Dit is mogelijk wanneer mensen hierom vragen en hiervoor zijn begeleid door de predikant en de kerkeraad.
 
Gehandicapten: een maal per jaar wordt een dienst gehouden voor mensen met een lichamelijk en/of geestelijke beperking.
 
Speciale gelegenheden  
Voor een huwelijksinzegening, een viering van een gedenkdag of een begrafenisdienst is de kerk in overleg beschikbaar.
 
Muziek  
Een groep van organisten verzorgt bij toerbeurt de muzikale ondersteuning tijdens de dienst. De predikant en dienstdoende organist overleggen hierover met elkaar.
 
Onderdeel van de kerkgemeente is het Purmer Mannenkoor. Zij levert een bijdrage aan een aantal diensten. Daarnaast nodigen we nog een aantal keer per jaar andere koren, solisten, orkesten of ensembles uit.

Verdieping en ontmoeting  
Koffiedrinken: Na elke kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.
 
Thema bijeenkomsten: Afhankelijk van de behoefte worden er bijeenkomsten voor volwassenen of de jeugd georganiseerd.
 
Catechisatie: Bij vraag uit de gemeente kan dit worden georganiseerd.
 
4 Mei herdenking: Elk jaar organiseert de Purmerkerk in samenwerking met Purmer Belang de Dodenherdenking bij het monument op het Purmerkerkplein en een korte dienst in de kerk.
 
Bibliotheek: De kerk beschikt over een eigen bibliotheek waar gratis boeken kunnen worden geleend. Regelmatig is er vernieuwing van boeken door schenking of aanschaf.
 
Samenwerking: De gemeente staat open voor contacten met andere gemeenten en de VVP Noord-Holland.
 
Buitendag: Jaarlijks wordt na de zomerperiode een bijzondere activiteit in de vorm van een “”buitendag”” georganiseerd.
 
NLdoet: De Purmerkerk verleent haar medewerking aan de jaarlijkse activiteiten van “”NLdoet””
 

Jeugd en jong volwassenen  
Er is een kindernevendienst volgens een rooster. De leiding van de kindernevendienst overlegt met de predikant over het thema.
Er wordt naar gestreefd om meer jongeren en hun ouders bij de kerk te betrekken.
 
Pastoraat en ouderen  
In de pastorale zorg voor ouderen, zieken, bij rouw- en levensproblemen en geboorte wordt de predikant bijgestaan door een aantal ambtsdragers.
 
Alle ingeschreven leden ontvangen met hun verjaardag een felicitatiekaart. Bij bijzondere gelegenheden wordt hier aandacht aan geschonken.
 
Ouderen boven de 80 jaar en betrokken bij de kerk worden rond hun geboortedag bezocht en rond de kerst ontvangen zij, evenals de zieken en rouwdragenden, een kerstgroet.
 
Vertrouwenscommissie
De kerkeraad heeft een Vertrouwenscommissie ingesteld, die werkt volgens een vastgestelde procedure en bestaat uit drie personen, die elk individueel kunnen worden benaderd - zowel mondeling als schriftelijk - door leden van de kerkgemeente, ambtsdragers en predikant, gelijk. De leden van de Vertrouwenscommissie hebben geheimhoudingsplicht.
 
De Vertrouwenscommissie fungeert in eerste instantie als een laagdrempelig klankbord en  kan bijvoorbeeld benaderd worden voor zaken die u bezig houden, waar u als het ware “mee rond loopt”, maar waarmee u de kerkeraad of de predikant liever niet belast. Bij voorbeeld wanneer u zich te kort gedaan voelt, of misschien wanneer iets u heel erg dwars zit; maar ook wanneer u denkt dat iets voor verbetering vatbaar is.
 
De Vertrouwenscommissie acht het van belang dat de communicatie tussen gemeente, kerkeraad en predikant, maar ook onderling, een open kanaal is en zo soepel mogelijk verloopt.
 
 
Diaconaat
De diaconie is het sociale gezicht van de kerk. Diakenen hebben naast hun taak in de dienst ook zorg voor degenen die in onze samenleving financieel of anderszins in de knel komen.
De diaconie draagt de diaconale collectedoelen aan. Collectedoelen kunnen zowel plaatselijk, landelijk als internationaal zijn. Waar nodig wordt stille hulp aangeboden.
 
Communicatie en Publiciteit
 
Purmerkerkblad 
Het Purmerkerkblad wordt 6x per jaar uitgegeven en dient als binding met de gemeenteleden, maar ook met hen die zich in den lande met ons vrijzinnige gedachtegoed verbonden voelen.
 
Website
 
Onze gemeente heeft een website www.purmerkerk.nl. waarop het dienst- en preekrooster staat vermeld. Op de website staan allerhande mededelingen, historie en ook fotoalbums van bijzondere gebeurtenissen e.d.
 
Emailbrief
 
Wekelijks wordt  aan leden en belangstellenden een bericht gezonden met de bijzonderheden over de komende dienst in de Purmerkerk. Daarnaast worden ook andere aangelegenheden per email aan de leden van de kerk gecommuniceerd.
 
Muziek in de kerk
 
Regelmatig worden er na de dienst muziekensembles uitgenodigd om te komen spelen om zodoende ook niet-kerkgangers kennis te laten maken met de Purmerkerk.
 
Public Relations
 
We richten ons in eerste instantie op onze leden. Hoewel iedereen welkom is, hebben we vooral aandacht voor de mensen die zich verbonden voelen met de kerk. Er is aandacht voor elke generatie in de kerk.
 
Door middel van nodigende artikelen in sociale media en lokale kranten proberen we vooral bij speciale diensten mensen van buiten te interesseren.  Activiteiten buiten de kerkdiensten dragen ook bij aan gemeenteopbouw.
 
 
Kerkgebouw
 
In overleg kan het kerkgebouw incidenteel tegen een vergoeding ter beschikking gesteld worden voor sociale en maatschappelijke bijeenkomsten.

Organisatie en bestuur
 
De kerkeraad bestaande uit predikant en ambtsdragers is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk. Zij zijn aan elkaar gelijkwaardig en niet ondergeschikt.
 
De predikant heeft een aanstelling voor 50%. De predikant heeft een in overleg met de kerkeraad vastgesteld takenpakket.
 
Binnen de kerkeraad zijn de kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken en de diakenen voor het diaconaat. Daarnaast zijn er pastorale medewerkers die de predikant ondersteunen bij het pastorale werk.
 
De kerkeraad kan leden vragen haar van advies te dienen en te ondersteunen.
 
Voorts zijn er leden die belast zijn met het onroerend goed beheer en met het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Purmerkerk. Zij adviseren de kerkeraad over beheerszaken.
 
De gehele kerkeraad besluit gezamenlijk, tenzij kerkordelijk anders bepaald wordt of daar waar mandaat gegeven is aan een aparte commissie of persoon. De kerkeraad bewaakt dat de activiteiten van commissies en mensen die een bepaalde functie vervullen worden uitgevoerd binnen de gestelde beleidsdoelstellingen.
 
De kerkeraad wordt ondersteund door de scriba. Deze is verantwoordelijk voor tijdige opstelling en toezending van de stukken ten behoeve van kerkeraadsvergaderingen en voert de daaruit voorkomende organisatorische en secretariële werkzaamheden uit. De scriba maakt deel uit van de kerkeraad en is aanwezig op de vergaderingen van de kerkeraad.
 
Voor facilitaire aangelegenheden heeft de Purmerkerk een koster in dienst. Deze heeft een in overleg met de kerkeraad vastomlijnd takenpakket.
 
De gemeente wordt regelmatig geïnformeerd via gemeentevergaderingen, soms ook na de dienst. Belangrijke besluiten worden niet eerder genomen dan na de gemeente gehoord te hebben. Het besluit over de verkiezing van een predikant ligt bij de gemeentevergadering.
 
Ambtsdragers worden benoemd voor een periode van vier jaar. Verlenging met vier jaar is mogelijk. Benoeming vindt plaats door de gemeente op voordracht van de kerkeraad. Het streven is om regelmatig nieuwe leden in de kerkeraad te benoemen.
 
 
Purmerend, 21 februari 2017
 
terug