Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan 2024 - 2029                               
HERVORMDE GEMEENTE ´DE PURMER´- PURMERKERK

 
Website: www.purmerkerk.nl
Westerweg 50, 1445 AD, Purmerend
  
Visie op de Purmerkerk
  
Wat willen we zijn en waar staan we voor?
 
De Hervormde gemeente ‘de Purmer’ - Purmerkerk is een zelfstandige kerkelijke gemeente en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het is een kleine, actieve gemeente met een vrijzinnige geloofsopvatting. Dat houdt in dat wij vanuit de christelijke traditie op onze eigen manier onderdak willen geven aan grote vragen van het leven. Wij staan voor een vrij en ondogmatisch geloof. Wij houden er niet van dat het geloof wordt opgelegd omdat het geloof daar ook te persoonlijk voor is. Wij laten ons inspireren door geloofsverhalen, uit de Bijbel. Maar geloofsverhalen zijn geen beschrijvingen van historische gebeurtenissen en er zitten werelden van interpretaties tussen toen en nu. Wat overeind blijft staan is de kern van het geheel: dat geloven te maken heeft met de praktijk. Liefde als leidraad. Dat de Bijbel en geloofsverhalen ons handvaten bieden om op een goede manier samen te leven met anderen. Dat we in het geloof inspiratie vinden om de wereld tegemoet te treden, ieder op zijn of haar eigen manier.
 
De Purmerkerk wil een ontmoetingsplek zijn waar iedereen welkom is ongeacht afkomst of geloof. Een plek waar we omzien naar elkaar en met elkaar in gesprek kunnen komen over wat ons beweegt.
In onze kerk proberen we om te gaan met wat er in ons dagelijks leven gebeurt aan goede en slechte of verdrietige gebeurtenissen. We geloven dat oude Bijbelverhalen daarbij ook nu nog van betekenis kunnen zijn. In die verhalen is veel wijsheid te vinden. Zo hopen we op het spoor te komen van wat echt van waarde is in het leven en daarvoor willen we ons inzetten als gemeente.
 
We willen onze stem ook laten horen in de publieke ruimte en ons niet schamen voor de waarden waar wij voor staan. De verhalen uit de Bijbel leren ons, ons te richten op gerechtigheid, liefde, omzien naar elkaar en de ander. Want die ander is zoals wij zelf zijn. De verhalen en rituelen in de kerk bieden ons een perspectief op een wereld waarin plek is voor iedereen ongeacht, afkomst, huidskleur, godsdienst of wat voor verschillende kenmerken we ook maar kunnen bedenken. Een wereld waarin we in vrede met elkaar willen samenleven.
 
Het lijkt een onmogelijk en ver ideaalbeeld, maar uit de Bijbelse woorden mogen we ook troost putten als we lezen dat het niet allemaal van onszelf afhangt. Wij zijn een schakel in een groter geheel en een doorgaande lijn van mensen die zich inzetten voor die Bijbelse idealen van geloof, hoop en liefde. Dat gaat met vallen en opstaan, daarin worden fouten gemaakt en gaat van alles mis, maar toch blijven we ons daarvoor inspannen!

Knelpunten
Net als veel andere kerken is de tijd van corona een aanslag geweest op het kerkelijk leven.  Dit komt boven de toenemende vergrijzing en slechts nu en dan aanwas van vijftigers en zestigers.  De leden worden steeds ouder en kunnen minder makkelijk zelfstandig naar de kerk komen.
Het wordt lastiger om het preekrooster rond te krijgen en ook organisten worden steeds schaarser.
Het gebrek aan mensen die een bestuursfunctie willen vervullen is al van langere tijd en niet alleen voor de kerken. Maar in een kleine gemeenschap wordt het dan wel heel moeilijk om aan alle regels van de PKN te voldoen.
Maar het betekent ook minder mensen om iets te organiseren,

Het doel voor de komende vijf jaar blijft om de kerk open te houden met 4 diensten per maand in de Purmerkerk.  Activiteiten te organiseren en een gemeenschap te blijven vormen, bestuurlijke samenwerking proberen te vinden en te zoeken naar nieuwe activiteiten waar behoefte aan is.
Op langere termijn (10 jaar) is het wel zeer noodzakelijk om andere inkomsten te genereren wil de kerk blijven bestaan.
 
Hoe geven we dat vorm:
  • Vereenvoudiging van de organisatie en het takenpakket.
  • Risicospreiding en vereenvoudiging van taken, zodat als iemand uitvalt niet het hele kerkgebeuren in elkaar zakt en meer uitbesteden van werk of het betrekken van mensen die als vrijwilliger die geen lid zin. Wat nog erg moeilijk is bij weinig mensen
  • Samenwerking met andere gemeenten opzoeken, met name Edam,  Zeevang-Oudendijk en Zuiderwoude Broek in Waterland en Durgerdam. Verder kijken hoe andere kleine kerken zaken organiseren en samenwerken en het interen op eigen kapitaal proberen te stoppen
  • Onderzoeken of de kerk zich leent voor een pioniersfunctie in Purmerend of voor een stilteplek.
  • Nieuwe activiteiten organiseren die de kerk bij meer mensen onder de aandacht brengt. Zoals exposities in de kerk en films
  • De discussie met elkaar aangaan:
    • Wat is ons speerpunt, voor wie doen we het
    • wat zijn de basiselementen die we overeind willen houden,  de website, de nieuwsbrief, de zondagsdiensten,  de gespreksgroep,  de pastorale zorg een cantorij en in welke frequentie?
 
Kerkenraad
 De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente, zoals omschreven in de Kerkorde. De kerkenraad is samengesteld uit predikant en ambtsdragers. Zij hebben ieder hun eigen taak, maar bovenal is elk lid kerkenraadslid.
   
Taken en verantwoordelijkheden Kerkenraad
 Onderstaand treft u de hoofdpunten van het beleid, onderverdeeld naar de volgende beleidsterreinen:

1.   Kerkdiensten
2.   Speciale diensten
3.   Muziek
4.   Verdieping en ontmoeting
5.   Jeugd en jongvolwassenen
6.   Pastoraat en ouderen
7.   Diaconaat
8.   Communicatie en Publiciteit
9.   Kerkgebouw
10. Organisatie en bestuur

Kerkdiensten  
Zondag’s om 10.00 uur in de Purmerkerk. Eens per maand is er geen dienst. De diensten staan vermeld in de wekelijkse digitale Nieuwsbrief, op het publicatiebord aan de buitenzijde van de kerk, op de website, in het tweemaandelijks verschijnend Purmerkerkbulletin.
 
De liturgie is eenvoudig en laagdrempelig. In de dienst is ruimte voor het vertrouwde, maar ook voor vernieuwing. In de eredienst wordt meestal gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling en het Nieuwe Liedboek, ook voor andere vertalingen en liederen wordt voldoende ruimte geboden. Bij de voorbereiding van een dienst, maar ook in de dienst, kunnen gemeenteleden worden ingeschakeld.
Kinderen zijn altijd welkom in de dienst. Er is een kindernevendienst volgens een rooster. De leiding van de kindernevendienst overlegt met de predikant over het thema. Naast de eigen predikant wordt gestreefd naar grote verscheidenheid in gastvoorgangers om de door de gemeenteleden gewenste afwisseling te bereiken.
 
Na elke kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.
 

Kerstavond: Op kerstavond vindt het familiekerstfeest plaats. Georganiseerd door de leiding van de kindernevendienst in samenwerking met de predikant.
 
Kerstochtend: Op kerstochtend vindt om 10.00 uur een feestelijke kerstdienst plaats.
 
Goede Vrijdag: Om 16.00 uur vindt een korte dienst plaats waarin het Avondmaal wordt gevierd.
 
Pasen: Op paasochtend vindt om 10.00 uur een feestelijke dienst plaats. Voor de kinderen organiseert de leiding van de kindernevendienst een eieren zoeken festijn.
 
Pinksteren: Pinksterviering en afscheid van de kinderen van de kindernevendienst.
 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar: Tijdens deze dienst worden de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht.
 
Oudejaarsavond: Om 19.00 uur vindt een korte dienst plaats.
 
Avondmaal:  Viermaal per jaar wordt het ´open´ Avondmaal gevierd. Dit is voor iedereen  (groot en klein) toegankelijk.
 
Doop: De doop kan worden bediend als daarom gevraagd wordt aan kinderen maar ook aan volwassenen die dan gelijktijdig belijdenis doen. De predikant voert een gesprek met de ouders of betrokkene samen met een ambtsdrager. De gemeente wordt gevraagd bij het dopen van kinderen om de ouders actief te steunen in het gestalte geven van hun doopgelofte.
 
Bevestiging lidmaten: Dit is mogelijk wanneer mensen hierom vragen en hiervoor zijn begeleid door de predikant en de kerkenraad.
  
Speciale gelegenheden  
Voor een huwelijksinzegening, een viering van een gedenkdag of een begrafenisdienst is de kerk in overleg beschikbaar.
 
Muziek  
Een groep van organisten verzorgt bij toerbeurt de muzikale ondersteuning tijdens de dienst. De predikant en dienstdoende organist overleggen hierover met elkaar.
 
Onderdeel van de kerkgemeente is de Purmercantorij.  Zij levert een bijdrage aan een aantal diensten. Daarnaast nodigen we nog een aantal keer per jaar andere koren, solisten, orkesten of ensembles uit.

Verdieping en ontmoeting  

Koffiedrinken: Na elke kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.
 
Bijbelgroep
Iedere maand is er een groep mensen die onder begeleiding van de dominee een tekst van de bijbel bespreekt


Thema bijeenkomsten: Afhankelijk van de behoefte worden er bijeenkomsten voor volwassenen of de jeugd georganiseerd.
 
Catechisatie: Bij vraag uit de gemeente kan dit worden georganiseerd. De bedoeling is dat dit in 2024 weer wordt opgepakt.
 
4 Mei herdenking: Elk jaar organiseert de Purmerkerk in samenwerking met Purmer Belang en het Horizoncollege afdeling Veiligheid en Vakmanschap de Dodenherdenking bij het monument op het Purmerkerkplein en een korte herdenkings- bijeenkomst in de kerk.
 
Bibliotheek: De kerk beschikt over een eigen bibliotheek waar gratis boeken kunnen worden geleend. Regelmatig is er vernieuwing van boeken door schenking of aanschaf.
 
Samenwerking: De gemeente staat open voor contacten met andere gemeenten en de VVP Noord-Holland. Verder is er een samenwerking binnen de gemeente Purmerend op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.
 
Buitendag: Jaarlijks wordt na de zomerperiode een bijzondere activiteit in de vorm van een “”buitendag”” georganiseerd.
 
NLdoet: De Purmerkerk verleent haar medewerking aan de jaarlijkse activiteiten van “Nl-doet” In 2025 zullen we dat via Present doen. Hierbij sluiten ook mensen aan die geen kerkelijk lid zijn. Het gaat daarbij om gesprekken, tuinonderhoud wandelen met rolstoelen, pannenkoeken bakken en spelletjes spelen.
 
Jeugd en jongvolwassenen  
Er is een kindernevendienst volgens een rooster. De leiding van de kindernevendienst overlegt met de predikant over het thema.
Er wordt naar gestreefd om meer jongeren en hun ouders bij de kerk te betrekken.
 
Pastoraat en ouderen  
In de pastorale zorg voor ouderen, zieken, bij rouw- en levensproblemen en geboorte wordt de predikant bijgestaan door een aantal ambtsdragers. 
Alle ingeschreven leden ontvangen met hun verjaardag een felicitatiekaart. Bij bijzondere gelegenheden wordt hier aandacht aan geschonken.
 Ouderen boven de 80 jaar en betrokken bij de kerk worden rond hun geboortedag bezocht en rond de kerst en Pasen ontvangen zij, evenals de zieken en rouwdragenden, een kerstgroet.
 
Vertrouwenscommissie
De kerkenraad heeft een Vertrouwenscommissie ingesteld, die werkt volgens een vastgestelde procedure en bestaat uit drie personen, die elk individueel kunnen worden benaderd - zowel mondeling als schriftelijk - door leden van de kerkgemeente, ambtsdragers en predikant, gelijk. De leden van de Vertrouwenscommissie hebben geheimhoudingsplicht.
 
De Vertrouwenscommissie fungeert in eerste instantie als een laagdrempelig klankbord en kan bijvoorbeeld benaderd worden voor zaken die u bezig houden, waar u als het ware “mee rond loopt”, maar waarmee u de kerkenraad of de predikant liever niet belast. Bij voorbeeld wanneer u zich te kort gedaan voelt, of misschien wanneer iets u heel erg dwars zit; maar ook wanneer u denkt dat iets voor verbetering vatbaar is.
 
De Vertrouwenscommissie acht het van belang dat de communicatie tussen gemeente, kerkenraad en predikant, maar ook onderling, een open kanaal is en zo soepel mogelijk verloopt.
 
 Diaconaat
De diaconie is het sociale gezicht van de kerk. Diakenen hebben naast hun taak in de dienst ook zorg voor degenen die in onze samenleving financieel of anderszins in de knel komen.
De diaconie draagt de diaconale collectedoelen aan. Collectedoelen kunnen zowel plaatselijk, landelijk als internationaal zijn. Waar nodig wordt stille hulp aangeboden.
 
Communicatie en Publiciteit
 
Purmerkerkbulletin en wekelijkse digitale nieuwsbrief.
Het Purmerkerkblad is vervangen door de digitale nieuwsbrief die ook aan huis bezorgd wordt aan wordt aan leden en geïnteresseerden die geen e-mailadres hebben. De nieuwsbrief dient als binding met de gemeenteleden, maar ook met hen die zich in den lande met ons vrijzinnige gedachtegoed verbonden voelen.
In de nieuwsbrief staan de bijzonderheden over de komende dienst in de Purmerkerk en het kerkrooster, lief en leed van de gemeenteleden, zaken die onderhoud van de kerk betreffen, verslagen van activiteiten in de kerk, en  Daarnaast worden ook andere aangelegenheden per email aan de leden van de kerk
 
Website
Onze gemeente heeft een website www.purmerkerk.nl  waarop het dienst- en preekrooster staat vermeld. Op de website staan allerhande mededelingen, de geschiedenis historie en ook fotoalbums van bijzondere gebeurtenissen e.d.
  
Public Relations 
We richten ons in eerste instantie op onze leden. Hoewel iedereen welkom is, hebben we vooral aandacht voor de mensen die zich verbonden voelen met de kerk. Er is aandacht voor elke generatie in de kerk.
 
Door middel van uitnodigende artikelen in sociale media en lokale kranten proberen we vooral bij speciale diensten mensen van buiten te interesseren.  Activiteiten buiten de kerkdiensten dragen ook bij aan gemeenteopbouw.
 
 
Kerkgebouw 
In overleg is het de kerk als geheel of de nevenruimte te huur voor sociale en maatschappelijke bijeenkomsten. Dit begint steeds beter bekend te worden.

Organisatie en bestuur 
De kerkenraad bestaande uit predikant en ambtsdragers is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk. Zij zijn aan elkaar gelijkwaardig en niet ondergeschikt. 
De predikant heeft een aanstelling voor 60%. De predikant heeft een in overleg met de kerkenraad een vastgesteld takenpakket.
Binnen de kerkenraad zijn de kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken en de diakenen voor het diaconaat. Daarnaast zijn er pastorale medewerkers die de predikant ondersteunen bij het pastorale werk.
 
De kerkenraad kan leden vragen haar van advies te dienen en te ondersteunen. 
Voorts zijn er leden die belast zijn met het onroerend goed beheer en met het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Purmerkerk. Zij adviseren de kerkenraad over beheerszaken.
 De gehele kerkenraad besluit gezamenlijk, tenzij kerkordelijk anders bepaald wordt of daar waar mandaat gegeven is aan een aparte commissie of persoon. De kerkenraad bewaakt dat de activiteiten van commissies en mensen die een bepaalde functie vervullen worden uitgevoerd binnen de gestelde beleidsdoelstellingen.
 
De kerkenraad wordt ondersteund door de scriba en een moderamen. Deze zijn verantwoordelijk voor de tijdige opstelling en toezending van de stukken ten behoeve van kerkenraadsvergaderingen en voert de daaruit voorkomende organisatorische en secretariële werkzaamheden uit. De scriba maakt deel uit van de kerkenraad en is aanwezig op de vergaderingen van de kerkenraad.
De gemeente wordt regelmatig geïnformeerd via gemeentevergaderingen, de nieuwsbrief, en ook mondeling na de dienst. Belangrijke besluiten worden niet eerder genomen dan na de gemeente gehoord te hebben. Het besluit over de verkiezing van een predikant ligt bij de gemeentevergadering.
 
Op dit moment is er een vacature ouderling en Voorzitter.

Purmerend,  juni 2024
 
 
terug