ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Purmerkerk behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

ANBI–gegevens van Hervormde gemeente Purmer
A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Hervormde Gemeente Purmer te Purmerend
Telefoonnummer: 06 10086916  (scriba -kerkelijk bureau)
RSIN/ fiscaalnummer: 824122549
Website: www.purmerkerk.nl
E-mail: purmerkerk@hotmail.com
Postadres: Westerweg 50
Postcode: 1445 AD
Plaats: Purmerend

De Hervormde gemeente Purmer (hierna te noemen “HGP”) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Het is een kleine actieve gemeente met een vrijzinnige signatuur/ geloofsopvatting die met respect voor onderlinge verschillen zich in levens- en geloofsovertuigingen aangewezen weten op hun eigen oordeel en verantwoordelijkheid en niet op het gezag van anderen. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
Als gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland maakt de HGP deel uit van de groepsbeschikking ANBI de Protestantse Kerk in Nederland van de Belastingdienst heeft gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de HGP.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.
Van oudsher zijn wij een agrarisch georiënteerde gemeenschap. Sinds de bestemming van Purmerend als forenzenstad is de samenstelling van de bevolking en dus ook de gemeente aanzienlijk gewijzigd. Een rijke verscheidenheid aan mensen vormt nu het hart van onze kerk.
De Purmerkerk is al decennia lang een hartelijke en warme gemeenschap, bestaande uit mensen die met hun verschillende geloofsovertuigingen zich graag openstellen voor de Bijbelse verhalen, andere bronnen van geloof en idealisme en elkaar.
Wie dan toch een etiket op ons wil plakken: ja, we zijn vrijzinnig en al jaren samen op weg met hervormden, gereformeerden, katholieken, antroposofen, humanisten, doopsgezinden, remonstranten, enz. in onze gemeenschap. In die grote verscheidenheid van denken en geloven ervaren we kracht. In die traditie gaan we uit van de volgende elementen (ons aangereikt via de V.V.P. (Vereniging van Vrijzinnige Protestanten):
- een vrije, kritische, door actualiteit geïnspireerde omgang met de bijbel;
- inzet tot voortdurende vernieuwing van geloofstaal;
- voorkeur voor een persoonlijke geloofsovertuiging boven het klakkeloos aanvaarden van een klassieke geloofsbelijdenis;
- zorg om de menselijkheid in de cultuur en de maatschappij.

In de Purmerkerk pretenderen we dus niet de 'waarheid' in pacht te hebben, maar zoeken we samen naar wat waardevol is of kan zijn in ons leven. In de diensten, voorgegaan door de vaste voorganger en door gast-prekers komen steeds weer andere geluiden aan de orde. In de verschillende kringen (van jong tot oud) praten we met elkaar over wat in de wereld speelt en wat ons beweegt. Wat de onderlinge contacten betreft: we worden - naar eigen inzicht, zorg en/of vriendschap - betrokken bij elkaar. Dankzij de koffie of thee na de dienst is er volop ruimte voor ontmoeting en verdieping, zo men dat wil. Er is geen sprake van dwang. Het motto van onze kerk is: “Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid” (2 Korinte 3: 17)

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hier vindt u het beleidsplan 2016-2021 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. De activiteiten staan vermeld op onze website en in het Purrmerkerkblad dat 6x per jaar verschijnt. Wekelijks, als er dienst is, sturen wij een E-mailbericht met een uitnodiging voor de dienst en een korte inleiding van het thema. Tevens worden andere activiteiten vermeld.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente


 
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Vrijwillige Bijdrage gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
terug