WELKOM WELKOM
Welkom op de website van Hervormde Gemeente De Purmer, ook wel bekend onder de naam ‘Purmerkerk’, Westerweg 50 in Purmerend. We behoren tot de Protestantse Kerk Nederland.

 
Mededeling kerkenraad i.v.m. het corona-virus

De Purmerkerk is voor onbepaalde tijd gesloten in overeenstemming met de landelijke maatregelen en adviezen van het RIVM in verband met de coronacrisis! 
Tot nader orde zijn er dan ook geen kerkdiensten in de Purmerkerk.

Voor eventuele verdere informatie: ds. Henri Frölich Email:
 

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgden zich de afgelopen tijd in razend tempo op. En alle activiteiten van de kerk inclusief alle kerkdiensten worden voor de komende tijd afgelast. Een ingrijpende maatregel en helaas dat het zover moet komen. Dat juist ook kerkdiensten niet door kunnen gaan is natuurlijk extra jammer, omdat dit bij uitstek bijeenkomsten zijn waar we elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar mee kunnen leven. De komende tijd moeten we dus even creatief zijn. Via de telefoon of mail of in schrift kunnen we elkaar hopelijk ondersteunen. Onze gedachten gaan natuurlijk vooral uit naar de mensen die ziek zijn, al het personeel in de zorg, alle mensen die in de moeilijkheden komen door alle noodzakelijke maatregelen. De samenleving zal de komende weken steeds meer tot stilstand komen en hopelijk is dat genoeg om de pandemie van het corona-virus het hoofd te kunnen bieden. We leven nog steeds in de veertigdagen tijd en zijn op weg naar Pasen. Sowieso een tijd van soberheid en bezinning. Nu dus extra benadrukt door alle ontwikkelingen. Er stond een mooi en toepasselijk gebed in de veertigdagentijd kalender dat ik graag met u wil delen! Ik wens u alle goeds en zegen toe in deze heftige tijd!

Met hartelijk groet,

Ds. Henri Frölich

Eeuwige,
Om dat wat echt is en het houdt, bidden we.
Om werk dat ons niet in armoede achterlaat,
dat onze magen voedt
én onze harten oplicht.
Om eerlijk brood, dat zich laat delen.
Om woorden die heilig zijn, niemand kapot maken, niets bedekken
open, transparant en licht
woorden die leven in zich dragen.

Om kwaad dat wegvalt
om schulden die vergeven worden
om toekomst die opengaat
naar een nieuw begin
voor allen die mee durven gaan.

Om wijsheid bidden wij
voor leiders en lijders
en wie het lijden kan verzachten
ook als de weg zwaar is,
ook als we beproefd worden
als het werk schaars is
het brood oud,
de toekomst vaag.
Om dat wat echt is en het houdt bidden we.
Om Uw nabijheid.
AMEN

Praktische zaken
De Purmerkerk is dus voor onbepaalde tijd gesloten en dit betekent dat de diensten tot 1 juni sowieso niet door kunnen gaan en ook de (publieke) 4 mei herdenking komt helaas te vervallen!
We houden de maatregelen van de overheid verder in de gaten en volgen ze op!

Het is de bedoeling dat rond Pasen op de website www.purmerkerk.nl filmpjes komen te staan van korte vieringen rond de paascyclus.
Per mail en telefonisch ben ik natuurlijk gewoon bereikbaar:
en telefoon: 06 24841692

Ook worden er online allerlei initiatieven ontplooid rond vieringen: kijk bijvoorbeeld maar eens op de site van de PKN.
https://www.protestantsekerk.nl/
Of lees de berichten en verhalen op de website van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten: www.vrijzinnig.nl

Er komt een wekelijkse meditatie van ds. René de Reuver op televisie
De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

Oproep luiden kerkklokken
Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken ook alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Ook afgelopen woensdag 25 maart hebben de klokken van de Purmerkerk geluid!

Veel licht en warmte,
moed en geduld toegewenst!

 

Introductie op onze gemeente
Van oudsher zijn wij een agrarisch georiënteerde gemeenschap.
Sinds de bestemming van Purmerend als forenzenstad is de samenstelling van de bevolking en dus ook de gemeente aanzienlijk gewijzigd. Een rijke verscheidenheid aan mensen vormt nu het hart van onze kerk. De Purmerkerk is al decennia lang een hartelijke en warme gemeenschap, bestaande uit mensen die met hun verschillende geloofs-overtuigingen zich graag openstellen voor de bijbelse verhalen, andere bronnen van geloof en idealisme en elkaar. 
Wie dan toch een etiket op ons wil plakken: ja, we zijn vrijzinnig en al jaren samen op weg met hervormden, gereformeerden, katholieken, antroposofen, humanisten, doopsgezinden, remonstranten, etc. in onze gemeenschap. In die grote grote verscheidenheid van denken en geloven ervaren we kracht. 
In die traditie gaan we uit van de volgende elementen (ons aangereikt via de V.V.P. (Vereniging Vrijzinnig Protestanten): een vrije, kritische, door actualiteit geïnspireerde omgang met de bijbel; inzet tot voortdurende vernieuwing van geloofstaal; voorkeur voor een persoonlijke geloofsovertuiging boven het klakkeloos aanvaarden van een klassieke geloofsbelijdenis; zorg om de menselijkheid in de cultuur en de maatschappij. In de Purmerkerk pretenderen we dus niet de 'waarheid' in pacht te hebben, maar zoeken we samen naar wat waardevol is of kan zijn in ons leven. In de diensten, voorgegaan door de vaste voorganger en door gastsprekers komen steeds weer andere geluiden aan de orde. In de verschillende kringen (van jong tot oud) praten we met elkaar over wat in de wereld speelt en wat ons beweegt. Wat de onderlinge contacten betreft: we worden - naar eigen inzicht, zorg en/of vriendschap - betrokken bij elkaar. Dankzij de koffie of thee na de dienst is er volop ruimte voor ontmoeting en verdieping, zo men dat wil.

Het motto van onze kerk is:
“Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid” (2 Korinte 3: 17)

Kerkbestuur van de Purmerkerk
Het bestuur van de Purmerkerk bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter van de kerkenraad: vacant
Jan de Heer, kerkrentmeester
Maarten Kool, administrerend diaken
Carla van Es, diaken
Henk Prinsze, administrerend kerkrentmeester
Barend Swier, ouderling
Naomi Walboom-Pormes, ouderling
Gerrie Zijp, kerkrentmeester
Chris Démoed, scriba

De kerkeraad wordt bijgestaan door Dik Rinkel o.a. als notulist en Adri van Moorsel o.a. als penningmeester.

Voor contactinformatie klik hier

Voorganger: ds. Henri Frölich

De Hervormde Gemeente ’De Purmer’ geeft het Purmerkerkblad uit.
Dit blad verschijnt 6 x per jaar en een abonnement kost € 15 per jaar.
Naast gemeentenieuws is er ruimte voor allerlei artikelen en gedichten.

Email: 

terug